نصب برج‌های BTS در کنار پست‌های فشارقوی برق تهران هیچ خطری ندارد