اولین نشست گفتگوهای استراتژیک ایران و افغانستان آغاز شد