نشست فرآیند شکل گیری و انشعابات درونی در وهابیت برگزار شد