«آن ۲۳ نفر» سوژه تکرارنشدنی است/یادداشت سردار سلیمانی برای آن ۲۳ نفر