بیش از ۳۳۲ میلیون مترمکعب آب در کرمان صرفه جویی شد