سازمانی که قرار بود برای کشور برنامه‌ریزی کند خود بی‌برنامه است