ایران در آینده به قهرمان بین المللی باسواد و متواضع نیاز دارد