108هزار ترکنش فروش کتاب در چهارمین روز نمایشگاه کتاب ثبت شد