الحیات خبر داد: تأسیس زرادخانه تسلیحاتی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس