به آمریکا هم گفته‌ایم که «شیخ نمر» را اعدام می‌کنیم