ضرورت مقابله مسئولین باتهدیدات نرم دشمن/توجه بیشتر به محیط سربازی