مرگ ۱۲۰۰ دانش آموز در سوانح رانندگی/ رونمایی از پیشاهنگ ایمنی