«بهنام تشکر» روی صندلی داغ کانونهای فرهنگی دانشجویان می نشیند