مجتهدزاده: نتیجه انتخابات اخیر بریتانیا نشانه محبوبیت حزب حاکم نیست