مقرن، ولیعهد برکنار شده در حصر خانگی/ صدای تیراندازی در کاخ