سود برج های عشرت آباد بیشتر از آنهاست که سخنان رهبری دیده شود؟!