نخستین کنفراس استاندارد دانش آموزی فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های دانش آموزی است