مقام​آوری اسب​های عرب خوزستانی در جشنواره زیبایی كشور