استخدام پیک موتوری و کمک آشپز و کارگر ساده در استان هرمزگان