ترور خللی در اراده دانشمندان جوان کشور ایجاد نکرده است