هدف تربیت پیشقراولان دفاع از مرزهای ایران اسلامی در شرایط بحران است