قابلیت‌ شکوفایی ایده‌های نو در پارک علم و فناوری سمنان