پورمحمدی: برخی انتقادها به نظام بانکی کشور افراطی است/همچنان شاهد برخی حساب ها با هویت غلط و ناقص هست