سرمایه گذاری خارجی دردی از اقتصاد کشور درمان نمی کند