رژیم آل سعود مظهر اسلام آمریکایی است/ اجرای حکم شیخ نمرپایه های سست رژیم آل سعود را فرو می ریزد