پرونده حقوق بشری آمریکا، بالاخره روی میز سازمان ملل رفت