شرفی: اگر کی‌روش ایراد دارد، چرا وزیر ورزش فدراسیون را بازخواست نمی‌کند؟