مناجاتی: دنبال قهرمانی در المپیک کارگری ایتالیا هستیم/باید معرف فرهنگ ایرانی- اسلامی باشیم