سفیران کشورهای شمال اروپا در تهران خواستار توسعه روابط با ایران شدند