تذکر نماینده تهران به وزیر علوم برای تعیین تکلیف سرپرستان دانشگاه‌ها