کارگاه علمی «کار با سلول‌های بنیادی جنینی انسانی» در علوم پزشکی یزد برگزار می‌شود