برخی اختلاف نظر‌ها موجب برکناری مدیرعامل مخابرات ایران شد