اظهارات علیه دادکان ارتباطی به بزرگان و اساتید فوتبال ندارد