نویسندگان و ناشران کتاب در کردستان نیاز به حمایت جدی دولت دارند