پدیده گرد و غبار برخی نقاط بام ایران را فرامی گیرد