اگر امام (ره) را قطعه قطعه می کردند تمام سلولش فریاد مرگ بر آمریکا داشت