نامه انتقادآمیز ناشران داخلی به رئیس نمایشگاه کتاب