آغاز پیشروی ارتش سوریه به سمت «جسرالشغور»/آزادسازی نقاط استراتژیک در اولین گام