دیدار عبدربه منصور هادی با نماینده سازمان ملل در امور یمن