دوومیدانی کار گلستانی در رقابت های نوجوانان قهرمانی آسیا سوم شد