لزوم افزایش مددکاران هلال احمر برای مداخله در مدیریت بحران