حقیقی رکورد زد: گل‌خورترین دروازه‌بان یک دهه اخیر پرتغال!