اجازه حاتمی برای ماندن در تبریز و غیبت مدیررسانه ای سرخپوشان