تعدای از پیشکسوتان فوتبال به عیادت بیماران سرطانی می‌روند