ایجاد شبکه ملی و بومی اطلاعات برای جلوگیری ازانتشار اخبار دروغ درفضای مجازی ضرورت دارد