کمانداران ملي پوش تمرينات خود را از 23 ارديبهشت آغاز مي کنند