حوزه های علمیه نیازهای نسل جوان جامعه را تامین کنند