حضور افراد فاقد صلاحیت درساخت/ مرگ ۶نفر با گودبرداری ۸۰ سانتیمتری