با وجود محدودیت‌های مالی، کاهش خدمتی در حوزه دارو نخواهیم داشت