توافق هسته ای و زرادخانه تسلیحاتی، محور گفتگو در کمپ دیوید